Sa� Ekim Merkezi    Hakk�m�zda   |  Sorular  

Saç ekimi için �imdi bizi aray�n +90 530 5152778 ya da �imdi bize yaz�n.

Uygulamalar & Tedaviler

Kendinizi daha iyi hissettirecek, daha mutlu edecek bir g�r�n�m i�in kazanmak i�in sa� ekimi ve plastik cerrahi alanlar�ndaki hizmetlerimize g�z at�n.

Saçlar�n�z için
profesyonel ekip

Türkiye’de saç ekimi için daha iyi bir yer aramakla zaman kaybetmeyin. Estetrend yap�lan saç ekimlerini ömür boyu garantiliyor. Estetrend 70'ten fazla ülkeden onbinlerce hastaya ba�ar�l� bir �ekilde saç ekimi i�lemi gerçekle�tirmi�tir.

Tan�t�m videomuzu izleyin

Sonuçlar� Görün

Saç ekim operasyonlar�m�z�n sonuçlar�n� cep telefonunuza veya eposta adresine gönderilmesi için a�a��daki "foto�raf isteyin" butonuna t�klay�n ve formu doldurun.

Öenmli Not: Hastalar�n öncesi-sonras� foto�raflar�n� kamuya aç�k olarak payla�mak sa�l�k hizmetlerinin tan�t�m� ile ilgili yönetmelik ve kanunlarla k�s�tlanm��t�r. Bu nedenle hastalar�m�z�n öncesi-sonras� foto�raflar�n� web sitemizde herkese aç�k olarak payla�mamaktay�z.

Foto�raf �steyin

Uzmanlar�m�za ücretsiz Saç Analizi yapt�r�n. Sizin için en do�ru çözümü sunal�m.

• Muayene s�ras�nda, saç ekimi yap�lacak olan bölgedeki mevcut saçlar�n yap�s� ve verici bölgedeki saçlar�n yap�s� ve s�kl��� saç analiz cihazlar�yla incelenir ve bunun sonucunda ki�inin ne kadar saç kökü nakline ihtiyac� oldu�u ve ense bölgesinden ne kadar saç kökü al�nabilece�i hesaplan�r.

�imdi Bize Yaz�n

S�k Sorulan Sorular

Sa� ekimi i�in klini�imize ba�vuran dan��anlar�m�z�n sa� ekimi hakk�nda en s�k sordu�u sorular� sizler i�in derledik. Sa� ekimi hakk�nda akl�n�za tak�lan di�er detaylar i�in merkezimize ula�abilir, dan��manlar�m�zdan detayl� bilgi alarak merak etti�iniz sorulara cevap bulabilirsiniz.

Kimlere sa� ekimi yap�l�r?

Androjenik tip saç dökülmesi görülen ( ya�a, hormonlara ve ailesel kal�t�ma ba�l� ) erkekler, saç ekiminin en s�k uyguland��� hasta grubudur. Bu nedenle erkeklerde en s�k görülen estetik müdahale saç ekimidir. Ayr�ca, yan�k sonras� saç veya ka��nda ç�plak alan olu�anlar; daha önce ekim yapt�rm�� ama memnun kalmam�� olanlar;  geçirdi�i yüz germe ameliyat� sonras� k�smen saçs�z alan� olu�mu� ki�iler; baz� hastal�klara ba�l� k�smen saçs�z alan� olanlar ve bayan tipi saç dökülmesi görülenler saç ekibine aday hasta grubudur.

Sa� ekimi i�in uygun olup olmad���m� nas�l anlayabilirim?

Görü�me s�ras�nda; saç analizi, dökülme tipi, verici alan kontrolleri ekip taraf�ndan yap�lacak ve uygun olmad���n�za karar verilecektir. Ense bölgesinde sa�l�kl� saça sahip olan ki�ilerin saç ektirmemesi için hiçbir neden yoktur.

Sa� ekiminde ya� fakt�r�n�n �nemi nedir?

Ekim i�leminde ya��n belirleyici oldu�u en önemli faktör, saç dökülmesinin bitip bitmemi� olmas�d�r. Erkek tipi saç dökülmesi, hayat boyu süren bir olay olmas�n�n yan� s�ra 35 ya��ndan sonra dökülme h�z� yava�lar. Bu ya�lar�n alt�ndaki hastalarda eki yap�ld���nda dökülmenin devam edebilece�i ve hastan�n 2. veya 3. seansa ihtiyaç duyabilece�i göz önünde bulundurulmal�d�r.

Ne kadar zamanda yeni sa�lara kavu�ulur?

��lem sonras�nda ekim alan�nda k�rm�z� kabuklanmalar görülür. Günde bir kez ba��n�z� y�kayarak bunu önleyebilirsiniz. 5-6 gün içinde kabuklar tamamen dökülür. Kabuklarla birlikte ekilen saçlar da dökülür. Böylece 7 ila 15 gün içinde hasta ekim öncesi görünümüne döner.

Daha sonra bir ay kadar görünümünde de�i�iklik olmaz. Yeni saçlar 2 ay sonra ç�kmaya ba�lar. Hastada de�i�im en çok 3 ve 4. aylarda görülür. Sonraki dönemlerde saçlar�n tamam�n�n ç�kmas� bazen 7-8 ay� bulmaktad�r. Ki�inin saç ekiminden sonra beslenmesi ve özellikle psikolojik durumu saçlar�n ç�kmas� aç�s�ndan ciddi önem arz etmektedir.

Neden bizi seçmelisiniz?

Saç ekimi, sakal ekimi, ka� ekimi, kirpik ekimi alanlar�nda uzmanl��� kan�tlanm�� olan Estetrend; plastik cerrahi alanlar�nda yapm�� oldu�u ba�ar�l� operasyonlar ile Türkiye'de en iyi hizmet veren kurumlardan birisidir.

Siz de bugün bizi aray�n ya da ileti�im formunu doldurup istek ve taleplerinizi bize bildirin. E�siz hizmetlerimizden yararlan�p, daha sa�l�kl�, daha mutlu günlerin tad�n� ç�kar�n.

Saç ekiminde
12 y�ll�k tecrübe

60'tan fazla ülkeden binlerce ba�ar�l� operasyonu gerçekle�tiren Estetrend, operasyon öncesinde ve sonras�nda her zaman mü�terilerinin yan�nda.

Hijyenik klinik ortam�,
teknolojik cihazlar

Estetrend'in ba�ar�s�n�n en önemli sebebi kuruldu�u günden beri en önem verdi�i konu, hasta sa�l���, hijyen ve teknolojik ekipman yat�r�m�d�r. Siz de Estetrend'i seçin, rahat edin.

Yüksek mü�teri
memnuniyet oran�

Estetrend'de daima en iyi hizmeti sunar�z. %100 ba�ar� yüzdesi ile gerçekle�tirdi�imiz saç ekimi operasyonlar� ve plastik cerrahi operasyonlar� ile mü�terilerimiz her zaman mutlu. 

Daha dü�ük maliyet,
daha iyi hizmet

Estetrend'in sundu�u birçok avantaj�n yan� s�ra Türkiye'deki saç ekim operasyonu maliyetlerinin dü�ük olmas� dan��anlar�m�za fiyat avantaj� sunar.

Hizmetler & Olanaklar

Estetrend hastalarının medikal problemleri ile ilgilenmenin yanı sıra onların tedavi sürecini konforlu bir şekilde geçirmeleri için operasyon öncesinde İstanbul seyahatlerini planlar. Misafirlerinin şehir merkezinde 5 yıldızlı otellerde konaklamalarını sağlar, havalimanı transferlerini gerçekleştirir. Eşsiz türk konukseverliği ile misafirlerine eşsiz bir deneyim sunar.

Sorularınız mı var?
Bilgi almak için şimdi bize yazın

Adres

Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:12, No:2100
�i�li, Istanbul, TÜRK�YE

Uzmanlar�m�z ile bugün görü�ün.

info@estetrend.com
https://www.estetrend.com

+90 530 5152778

Diledi�iniz zaman Whatsapp'tan aray�n veya yaz�n